Vedtægter for Rishøj Idrætsforening


§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at styrke og fremme interessen for aktiv idræts- og fritidsudøvelse herunder evt. undervisning i relation til
formålet.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Aktivt medlemskab er opnået, når kvitteret medlemskort (girokort) og et eksemplar af foreningens vedtægter er modtaget.
Stk. 2. Passivt medlemskab er opnået, når kvitteret medlemskort (girokort) og et eksemplar af foreningens vedtægter er modtaget.
Passive medlemmer sorterer under hovedforeningen. Passivkontingentet fastsættes hvert år på hovedgeneralforsamlingen.

§ 4. Udelukkelse
Stk. 1. Afgørelser af disciplinær art truffet af afdelingsbestyrelsen, afdelingsgeneral-forsamlingen eller hovedbestyrelsen kan kræves
behandlet på førstkommende hovedgeneralforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.
Stk. 2. Kontingentrestance medfører som hovedregel udelukkelse af foreningen.

§ 5. Foreningens struktur
Foreningen består af en hovedforening, som er delt op i økonomisk selvstændige afdelinger.

§ 6. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger
Stk. 1. Beslutning om oprettelse af nye afdelinger eller evt. nedlæggelse af en eller flere afdelinger træffes på
hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 2. En afdeling består af de medlemmer, der dyrker samme eller nært beslægtede idrætsgrene.
Stk. 3. Opstår interesse for andre idrætsgrene end de, der naturligt falder ind under allerede oprettede afdelinger, varetages de
pågældendes interesser af hovedbestyrelsen indtil ny afdeling kan oprettes.
Stk. 4. Afdelinger under opløsning administreres af hovedbestyrelsen og afdelingens aktiver og passiver tilfalder hovedforeningen.
Stk. 5. Afdelinger der ønsker at udmelde sig af Hovedforeningen administreres af hovedbestyrelsen og afdelingens aktiver tilfalder
Hovedforeningen indtil en aftale er på plads omkring aktiverne og Hovedforeningen hæfter ikke for passiverne i en afdeling, der ønsker
at udmelde sig.
Stk. 6. Ved udmeldelse skal evt. støtte i driftsåret tilbagebetales til Hovedforeningen så der ikke kan spekuleres i tilskud fra
Hovedforeningen.
Stk. 7. Ved udmeldelse af Hovedforeningen har den pågældende afdeling ikke ret til at benytte navnet Rishøj i sit navn fremover, og den
pågældende afdeling forpligter sig til ikke at kontakte Hovedforeningens faste sponsorer, hvis det kan medføre gener for eksisterende
aftaler med Hovedforeningen.

§ 7. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene fra afdelingerne.
Stk. 3. Foreningen tegnes som hovedregel ved underskrift af formanden og mindst yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af
lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Hovedforeningen af den samlede hovedbestyrelse.
Stk. 4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
Stk. 5. Medlemmerne betaler ikke indskud ved indmeldelse i foreningen og der kan derfor ikke ved udmeldelse fremsætte krav til
foreningens formue eller aktiver i øvrigt.

§ 8. En afdelings daglige ledelse.
Stk. 1. En afdelings daglige ledelse varetages af en afdelingsbestyrelse.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer samt mindst 1 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestemmelserne i §. 7 stk. 3 – 5 finder i given fald også anvendelse i afdelingerne

§ 9. Generalforsamlinger ( ordinære)
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i såvel Hovedforeningen som i afdelingerne.
Stk. 3. Afdelingerne afholder generalforsamling senest 15. februar.
Stk. 4. Hovedgeneralforsamlingen afholdes senest 1. marts
Stk. 5. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Hovedforeningen og afdelingerne skal mindst indeholde:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år
Valg
Evt.
Stk. 6. Ordinær generalforsamling i Hovedforeningen og i afdelingerne indkaldes med mindst 10 dages varsel ved annoncering.
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling i Hovedforeningen og afdelingerne, må indsendes skriftlig til formanden
senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Generalforsamlinger (ekstraordinære)
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i såvel Hovedforening som i afdelingerne, når formanden eller bestyrelsen
skønner det nødvendigt, samt når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse
af forhandlingsemner.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 5 dages varsel og senest 3 uger efter, at den er krævet.
Indkaldelsen skal angive dagsorden og skal ske på samme måde som angiver under ordinær generalforsamling.

§ 11. Stemmeberettigede og adgangsberettigede ved generalforsamlinger.
Stk. 1. Stemme- og adgangsberettigede ved hovedgeneralforsamlingen er alle hovedforeningens - og afdelingsmedlemmer under
Rishøj IF dog således, at medlemmer under 14 år er stemmeberettigede ved én af forældrene og ikke er valgbare før det fyldte 17 år.
Formand og næstformand skal være fyldt 18 år.

Stk. 2. Stemme- og adgangsberettigede ved en afdelingsgeneralforsamling er alle medlemmer af afdelingen. Alderskriterierne for
stemmeret og valgbarhed efter stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret ved Hovedgenerals - og afdelingsgeneralforsamlinger.
Stk. 4. Medlemmer af hovedbestyrelsen er adgangsberettigede ved afdelingsgeneral-forsamlinger.

§ 12. Valgperiode
Stk. 1. Alle valg gælder for 2 år i hovedbestyrelsen såvel som i afdelingsbestyrelserne. Afgang foregår efter tur, dog således at i ulige år
er formand, sekretær og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne valg. I lige år er næstformand, kasserer og resten af
bestyrelsesmedlemmerne. Denne afgangsprocedure følges i afdelingsbestyrelserne og foregår modsat af hovedbestyrelsen. Desuden
vælges til alle bestyrelser 2 suppleanter, som afgår efter tur.
Stk. 2. Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 revisorer.
Stk. 3. En person kan kun sidde i én afdelingsbestyrelse.

§ 13. Valg
Stk. 1. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges ved direkte valg på den ordinære generalforsamling i henholdsvis
Hovedforening og afdelinger.
Stk. 2. Valg foregår skriftligt med mindre kun én kandidat er foreslået.
Stk. 3. Alle valg afgøres ved simpelt flertal.

§ 14. Hoved – og afdelingsbestyrelsernes forretningsorden.
Stk. 1. Bestyrelserne fastsætter selv deres forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte.
Stk. 2. Der udfærdiges referat i forbindelse med alle bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Formanden bestemmer når bestyrelsesmøde skal afholdes. Møde skal dog afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
skriftligt fremsætter krav derom, og da senest 8 dage efter at kravet er modtaget.
Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. a. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
b. En afdelingsbestyrelse er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Stk. 6. Hvis en afdelingsformand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, kan han/hun lade sig repræsentere ved et
medlem af afdelingsbestyrelsen.

§ 15. Hovedbestyrelsens arbejdsområde.
Stk. 1. Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen overfor offentlige myndigheder og idrætsorganisationer.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen koordinerer afdelingernes virksomhed for så vidt angår lokaler, baner, fælles materiel, større arrangementer
og andet af fælles interesse.

§ 16. Afdelingsbestyrelsernes arbejdsområde.
Stk. 1. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer foreningen overfor de foreninger og afdelinger af idrætsorganisationerne, hvormed
afdelingerne er beslægtede.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelserne koordinerer virksomheden indenfor afdelingerne

§ 17. Regnskabsår.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Kassereren i både hovedforeningen og afdelingerne forestår kasse- og regnskabsvirksomheden.
Stk. 3. Ikke rutinemæssige udgifter skal godkendes af formanden og dette gælder i både hovedforening og i afdelingerne.
Stk. 4. Afdelingernes kasserer fører regnskab efter hovedbestyrelsens anvisninger.
Stk. 5. De 2 revisorer reviderer såvel hovedforeningens som afdelingernes regnskab.
Stk. 6. Regnskaberne skal være reviderer og forsynet med revisorernes og kasserernes underskrifter inden de fremlægges på hovedog
afdelingsgeneralforsamlingen.
Stk. 7. Afdelingernes regnskaber skal forelægges hovedbestyrelsen inden hovedgeneralforsamlingen.

§ 18. Kontingent.
Stk. 1. Grundkontingentet fastsættes på hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 2. Udøverkontingentet fastsættes på afdelingsgeneralforsamlingen.
Stk. 3. Forslag til Hovedforeningens andel af kontingentet (grundkontingentet) skal fremsættes overfor afdelingerne inden 15.
december.

§ 19. Tilskud.
Hovedforeningen skal yde tilskud til afdelingerne efter det værende behov.

§ 20. Lovændring.
Stk. 1. Beslutning om vedtægtsændringer tages af hovedgeneralforsamlingen.
Stk. 2. Et forslag træder ikraft: Når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en hovedgeneralforsamling stemmer for
forslaget.

§ 21. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis den vedtages af 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger med en
majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. I tilfælde af sammenslutning med andre idrætsforeninger, fordeles foreningens midler efter forslag af hovedbestyrelsen, og skal
godkendes på hovedgeneralforsamlingen jfr. Stk. 1. om 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger med en majoritet på mindst
2/3 af de fremmødte medlemmer.
Stk. 3. I tilfælde af Hovedforeningens opløsning tilfalder foreningens midler de afdelinger, der ønsker at fortsætte selvstændigt med 50
% af formuen delt ligeligt og de resterende 50 % i forhold til antal medlemmer og ved total lukning af såvel afdelinger som
Hovedforening fordeles samtlige midler til almennyttige formål i Køge Kommune efter beslutning i hovedbestyrelsen.
Vedtaget på generalforsamlingen
den. 17.06.1971

Revideret den. 10.10.1974
Revideret den. 12.10.1976
Revideret den. 24.02.1980
Revideret den. 28.02.1985
Revideret den. 28.02.1994
Revideret den. 27.02.2001
Revideret den. 28.02.2005

Banner